Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Full-Stack Yazılım Geliştirme Uzmanı

ÇAĞATAY EVCİL HAYVAN MAMALARI VE YEM ÜRÜNLERİ SAN.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Bornova)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

212 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

212 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Üniversitelerin Bilgisayar veya Yazılım bölümlerinden mezun

NET platformunda web tabanlı uygulama geliştirmiş,

C# programlama diline hakim,

MS Visual Studio, .Net Core platformlarında deneyimli

HTML5, CSS3, Javascript, Ajax konularında bilgi sahibi

Front-End ve Back-End yazılım geliştirme deneyimi olan,

Araştırmacı, sorumluluk sahibi, sorgulayan, analitik düşünce yapısına sahip, takım çalışmasına uyumlu,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan veya en az iki yıl tecilli,

e-Ticaret sitemiz ile ilgili yazılım geliştirme süreçleriiçerisinde yer almak,

Yeni yazılım çalışmalarında yer almak,

Mevcut yazılımlardaki revizyon taleplerini gerçekleştirmek.

Aday Kriterleri

2 - 10 yıl arası
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf, Tecilli

Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Uzmanı Yazılım Geliştirme Uzmanı Maaşları Yazılım Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Uzmanı Nedir? Yazılım Geliştirme Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇAĞATAY EVCİL HAYVAN MAMALARI VE YEM ÜRÜNLERİ ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİÇağatay Evcil Hayvan Mamaları ve Yem Ürünleri A.Ş. (bundan böyle “Çağatay” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Çağatay tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde Çağatay, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla Çağatay’a çalışan adaylarının KVKK’dan kaynaklanan haklarını ve Çağatay’ın uygulamalarını dikkatinize sunmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, Çağatay tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Çağatay, Aydınlatma Metninde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir, yapılacak değişiklikler, derhal geçerlilik kazanır.1. Çağatay hangi verileri işlemektedir?Çağatay tarafından işlenen ve KVKK ’da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Özel nitelikli kişisel veri “kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini ifade etmektedir. Çağatay, çalışan adaylarının onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir, sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan;Kimlik; Ad, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, vukuatlı nüfus kayıt örneği veri türlerini ifade etmektedir.İletişim; Adres, E-posta adresi, telefon adresiÖzlük; Özgeçmiş bilgileri, kişinin çalıştığı kurum, kurumdaki pozisyonu, önceki maaşı, referans kişiler, askerlik durum bildirim belgesi, 4A hizmet dökümüMesleki Deneyim; Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, diplomaGörsel ve işitsel kayıtlar; Çağatay’a ait iş yerini ziyaret etmeniz halinde kapalı devre kamer sistem görüntüleriFinans; banka hesap numarası, kümülatif gelir vergisi matrahı Özel nitelikli kişisel veri; sağlık, engellilik durumuVerilerini ifade etmektedir.Verileriniz Çağatay tarafından işlenmektedir. Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.Kişisel verileriniz fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Çağatay tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.Sizden özellikle istenmediği sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya Çağatay ile yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi kullanmamanız önerilmektedir.Özel nitelikli kişisel verileriniz olarak sağlık verilerinizin ve adli sicil kaydının toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi ve saklanması konusunda iş başvurunuzda verdiğiniz yukarıdaki bilgilerin ileride doğabilecek diğer uygun iş pozisyonları için de değerlendirilmesiniistemeniz durumunda 1 yıl süreyle başvurunuza ilişkin bilgilerinizi Çağatay tarafından açık rızanız talep edilmektedir.Referans bilgisinin bulunduğu başvurularda çalışan adayıolarak referans olankişiden rıza almanız gerekmektedir. Başvuru anında sunulamayan rıza beyanları için talep edilmesi halinde tarafınızın Çağatay’a sunması gerekmektedir.2. Çağatay kişisel verilerinizi hangi yöntemle elde edip hangi amaçla işlemektedir?Toplanan kişisel verileriniz Çağatay’ın faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve hizmet kalitesini artırması ve KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen şartlar dâhilinde Çağatay;Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Fiziksel Mekân Güvenliğinin TeminiÇalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin YürütülmesiAmaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir.Çağatay mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde; veri işleme amaçlarına uygun olarak çalışan adayından yazılı başvuru formuyla, çalışan adayının kariyer platformlarında paylaşarak alenileştirdiği kişisel verilerinin Çağatay sistemlerine kaydedilmesiyle veya referanslarla yapılan görüşmelerden sözlü olarak elde etmektedir.3. Çağatay kişisel verilerinizi hangi amaçlarla kimlere aktarmaktadır?Çağatay elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden ve KVKK ‘da Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemleri almak kaydıyla; yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla adli bir durum söz konusu olması halinde kanıt yükümlülüğünü yerine getirmek ve referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacıyla paylaşılmaktadır.4. KVKK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmeHakkınız bulunmaktadır.Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Çağatay tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.5. Çağatay’ın kişisel verilerinizi toplamasındaki hukuki sebepler nelerdir ve ne kadar süre saklamaktadır?Çağatay, toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlemektedir. İş başvurunuzda verdiğiniz yukarıdaki bilgilerin ileride doğabilecek diğeruyguniş pozisyonlarıiçin dedeğerlendirilmesi için onayvermeniz halinde 1 yıl süreyle saklanacaktır.

Detaylı Bilgi

Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Uzmanı Yazılım Geliştirme Uzmanı Maaşları Yazılım Geliştirme Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Uzmanı Nedir? Yazılım Geliştirme Uzmanı İş İlanları