Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Bornova)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Finance

Finance

Application Count

72 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Application Count

72 application

Department

Finance

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Job Description 

 • Preparing & Analyzing daily, weekly, monthly and yearly cash flows in timely manner
 • Liquidity and cash flow planning
 • Evaluate alternative financial instruments and products; conduct analyses, e.g. of interest rate risk, credit and currency risk; effectively use the derivative instruments,
 • Ensure fund management by monitoring the domestic and foreign bank accounts of the companies
 • Collaborate with other departments to improve and meet Treasury KPI’s.
 • Follow-up of all daily bank transactions and preparing daily bank orders with reconciliation of bank movements with ERP system.
 • Negotiate with banks and financial institutions on issues such as price and maturity,
 • Monitoring and following company loan activities with banks
 • Managing day to day relationships and coordinate all administration topics with banks. Meeting the necessities of bank regulations.
 • Supporting of treasury system rollout and testing process of new IT tools, systems

Qualifications

 • Bachelor's Degree in Engineering, Business Administration, Economics, etc.
 • Minimum 5 Years Experience at treasury/finance
 • Excellent proficiency in spoken and written English,
 • Very good command of MS Office programs (Excel and PowerPoint in particular)
 • Strong communication skills and relationship management, 
 • Ability to adapt quickly to a dynamic and flexible work culture,
 • Self-starter, must be able to work under own direction
 • Proactive response to problem solving
 • Strong attention to detail and accuracy
 • Ability to support and work with various departments and levels of management
 • Having analytical thinking skills,

  Preferred Candidate

  More than 5 years of experience
  Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
  Completed
  English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

  Hazine Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Hazine Uzmanı Hazine Uzmanı Maaşları Hazine Uzmanı Nasıl Olunur? Hazine Uzmanı Nedir? Hazine Uzmanı İş İlanları
  Şirketin Aydınlatma Metni

  ÇALIŞAN-ADAY ÇALIŞANLAR İÇİNAYDINLATMA METNİA. Veri Sorumlusunun Kimliği07.04.2016 tarihinde 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Aydınlatma metni kapsamında yer alan bu ilgilendirme, Onurcan Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarını ve iş başvurusunda bulunan adayları kapsamakta ve bu kapsamdakilere yönelik aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. Gerekli görüldüğü durumlarda Onurcan Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından güncellenecektir.Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Özel Nitelikli Kişisel Veri, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder.Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.B. Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiOnurcan Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çalışan ve Aday Çalışanın verilerini KVKK gereğince, aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Buna göre;• Yazılı veya elektronik ortamda yapılan başvuru formları , posta, kargo ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler ile,• Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinden Onurcan Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına işletilen hesaplar kanalı ile,• Referans kişiler aracılığı ile,• Onurcan Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’ın çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri aracılığıyla,• Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Onurcan Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan araştırmalar ile,Toplanmaktadır.Bu bilgiler, ilgili kişinin aranan pozisyona uygun olup olmadığına karar verilmesi, istihdam ilişkisine dair soruların cevaplanabilmesi, şirket faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve düzenlenebilmesi, performans değerlendirmesinin objektif şekilde yapılabilmesi, yasalardan doğan mesuliyetlerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi, iş güvenliği mevzuatına uyum sağlanması, kurumsal ve idari yönetimin sağlanması gayesi ile KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.KVKK 5. Maddesinde belirtilen Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.KVKK 6. Maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları aşağıda yer almaktadır.(1) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.(2) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.(3) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.5. maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, sağlık bilgileriniz, aile bireyleri ve yakınların bilgileri, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, banka hesap numarası ve malvarlığı verisi gibi finansal bilgileriniz, teknik, görsel ve işitsel bilgiler, işyeri güvenliği amacıyla sabıka kaydı bilgileri, maaş haczi sebebiyle icra takibi bilgileri, araç takip ve lokasyon verileri, işe giriş-çıkış bilgileri, fiziksel mekan güvenlik bilgisi, referans bilgileridir.Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile çalışanlarımızdan kişisel bilgilerini güncellenmesi talep edilebilir. Çalışanlarında, bilgilerinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri İnsan Kaynakları Departmanına iletmeleri beklenmektedir.C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiKişisel verileriniz aşağıda sayılan ve benzeri durumlarda KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından işlenebilmektedir;• Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,• Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla, uygun olmadığına karar verildiği takdirde benzer pozisyonlarda değerlendirmek amacıyla,• Çalışanın istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,• Çalışanlara ücret hesabı açılması, gerektiği durumlarda sosyal yardım kapsamında kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,• İnsan kaynakları uygulamaları amacıyla,• Çalışanlara şirket ile ilgili işlerin takibi amacıyla verilen bilgisayar,laptop ve mobil telefonların kullanım amacının denetlenmesi amacıyla,• Acil tıbbi müdahaleler amacıyla,• Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Çalışanın görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla;• Çalışan’in ücret ve sair istihkaklarına konulan hacizlerin takibi nedeniyle,• Görev gereği yapılacak seyahatlerin organize edilmesi amacıyla,• Acil durumların varlığı halinde Çalışan’in kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi amacıyla,• Çalışan masraflarının hesaplanması amacıyla,• İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,• Raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,• Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla,• Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,• İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,• Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)• e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,• KVKK’nda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceğiİşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışındaki;• Ücret hesabı açılması amacıyla bankalarla,• Şirket tarafından çalışana tahsis amacıyla araç kiralama şirketleriyle ,• Telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle,• Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketleriyle,• Yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketleriyle paylaşılacağını,• Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,• Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarıyla,• Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarıyla,• Yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalarla,• Bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla,• Promosyonlar ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortakları ve tedarikçilere,• Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle,• Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanının işlerliği açısından ilgili tedarikçilerle,• Gerektiği durumlarda teslimat yapılabilmesi amacıyla kargo firmalarıyla,• Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketler ile,• Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla SGK,İş Kur, mahkemeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla,Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.E. Kişisel Verilerin Saklanma SüresiKişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 20 (yirmi) yıl boyunca saklanacaktır. Aday Çalışan ile iş akdinin başlamaması durumunda kişisel verileri benzer pozisyonlarda değerlendirilmek amacıyla 3 (üç) yıl boyunca saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Onurcan Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgiliyönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsinizF. Veri Sahibinin HaklarıKVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,- Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,- Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi “Onurcan Ambalaj A.Ş Egemenlik Mah. 6106/4 Sok. No:56 Işıkkent Bornova-İZMİR” adresine konunun KVKK ile ilgili olduğunu açıkça belirterek ıslak imzalı olarak veya info@onurcanambalaj.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza yada ilgili kişi tarafından Onurcan Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’a daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Başvurular Türkçe yapılmalıdır.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için KVK kurulu tarafından belirlenen işlem ücreti alınabilir.ONURCAN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş

  Detaylı Bilgi

  Hazine Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Hazine Uzmanı Hazine Uzmanı Maaşları Hazine Uzmanı Nasıl Olunur? Hazine Uzmanı Nedir? Hazine Uzmanı İş İlanları